Απαλλακτική ρήτρα

Στη συνέχεια, θα βρείτε τη δήλωση της εταιρείας μας για την εξαίρεση από την ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης

Τα περιεχόμενα της διαδικτυακής παρουσίας μας, δημιουργήθηκαν ευσυνείδητα και με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Παρόλα αυτά, ο πάροχος αυτής της ιστοσελίδας δεν προσφέρει καμία εγγύηση για την επικαιρότητα, την πληρότητα και την ορθότητα των διαθέσιμων σελίδων και περιεχομένων.

Ο πάροχος αυτής της ιστοσελίδας είναι, σύμφωνα με την § 7 ενότ. 1 του νόμου περί τηλεμέσων, υπεύθυνος ως πάροχος υπηρεσιών για τα δικά του περιεχόμενα και τις διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτές τις σελίδες στο πλαίσιο της γενικής νομοθεσίας. Σύμφωνα όμως με τις §§ 8 έως 10 του νόμου περί τηλεμέσων, δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τις μεταβιβασμένες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων. Η αφαίρεση ή ο αποκλεισμός αυτών των περιεχομένων εκτελείται άμεσα από τη στιγμή που γίνει γνωστό ότι έχει προκύψει συγκεκριμένη παραβίαση δικαίου. Η ευθύνη είναι πιθανή από τη χρονική στιγμή της γνωστοποίησης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα περιέχει τους λεγόμενους „εξωτερικούς συνδέσμους“ (συνδέσεις) σε άλλες ιστοσελίδες, τα περιεχόμενα των οποίων δεν μπορεί να επηρεάσει ο πάροχος αυτής της ιστοσελίδας. Για αυτόν τον λόγο, ο πάροχος δεν προσφέρει καμία εγγύηση για αυτά τα περιεχόμενα.

Για τα περιεχόμενα και την ορθότητα των διαθέσιμων πληροφοριών, υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος της συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Κατά τον χρόνο δημιουργίας της σύνδεσης, δεν είχαν γνωστοποιηθεί νομικές παραβάσεις. Σε περίπτωση που γίνει γνωστή μια ανάλογη παραβίαση δικαίου, ο σύνδεσμος αφαιρείται άμεσα.