Freiburg, 2022-03-29

Nyhet: solcellskalkylatorn från KOSTAL

Med solcellskalkylatorn erbjuder solcellsspecialisten KOSTAL ett enkelt verktyg för att kostnadsfritt beräkna energipotentialen i din egen solcellsanläggning

Nyhet: solcellskalkylatorn från KOSTAL
Den som vill köpa en solcellsanläggning kan nu använda en datorsimulering för att uppskatta potentialen hos den egenproducerade solenergin för eget bruk. Med KOSTAL solcellskalkylator är detta möjligt utan någon större ansträngning. Här får användaren reda på hur mycket av energin från solcellsanläggningen som kan användas – också med hänsyn till en ansluten batterilagring och en laddningsstation för den egna elbilen.

KOSTAL tillhandahåller solcellskalkylatorn kostnadsfritt på webbplatsen. Med några få klick visas den egenproducerade solenergin uppdelat på användning. Kalkylatorn visar tre relevanta parametrar: hushållets årliga elförbrukning, solcellssystemets effekt och, om en sådan används, batterilagringens användbara kapacitet.

Detta ger värdefulla kunskaper om graden av egenförbrukning och självförsörjningsgrad vid användning av solenergi och därmed viktig information för ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.

Enkelt att dela upp energiandelar

Den kostnadsfria solcellskalkylatorn ger den första informationen om hur stor andel solel som kan produceras för det egna hushållet. Ju högre egenförbrukning, desto effektivare kan el från egenproduktion förbrukas. Solcellskalkylatorn visar hur mycket energi som används för direkt förbrukning, hur mycket solenergi som lagras och hur stor andel överskottsel som kan matas in i det allmänna nätet. 

En annan översikt visar graden av självförsörjning. Denna visar hur stor del av hushållets totala konsumtion som utgörs av den el som hushållet självt använder. Om solcellsanläggningen levererar mindre el än vad hushållet behöver, beräknar KOSTAL solcellskalkylator hur mycket extra energi som måste tas från nätet. Respektive tjänst kan enkelt ställas in och varieras i kalkylatorstyrningen med hjälp av skjutreglage, så att verktyget utför simuleringarna i bakgrunden och visar värdena grafiskt.

Beräkna med eller utan elbil

Nu är det också möjligt att ta med en annan parameter i den totala beräkningen med hjälp av skjutreglaget ”körda kilometer per år”. I angivelsen ”Solelsandel bilel” visar solcellskalkylatorn den andel som elbilen kan laddas med via lagringssystemet för solel. Till detta bidrar antingen den samtidiga direktförbrukningen eller stödet från batterilagringen.

Slutsats: KOSTAL solcellskalkylator ger första viktiga nyckeldata om en möjlig effektivitet för anläggningen. Kalkylatorn är ett simuleringsverktyg som visar den prestanda som solcellsanläggningar behöver när det gäller egenförbrukning och självförsörjningsgrad.