2022-05-12

KOSTAL – partnern för hållbar tillväxt

KOSTAL Solar Electric visar sig väl rustad på den ledande mässan Intersolar med många produktinnovationer och bemöter ett växande marknadssegment med en betydande utökning av produktionskapaciteten.

  • KOSTAL fyrdubblar sin produktionskapacitet för hybridväxelriktare fram till 2025 och stöder energiomställningen och sina partner för ytterligare tillväxt inom det attraktiva marknadssegmentet för takbaserade system.
  • Två ytterligare utvecklingslaboratorier säkerställer framtida tekniska innovationer.
  • Ett nytt 250-kW-testområde för växelriktare, lagringsenheter och generatorer startar.
  • Företaget utökar sitt försäljnings- och servicefotavtryck i hela Europa för att göra det ännu bekvämare för kunderna.
  • KOSTAL satsar med fokus på det nya marknadssegmentet ”Residential Plus”.

KOSTAL reagerar på växande krav

KOSTAL – partnern för hållbar tillväxt

KOSTAL Solar Electric kommer att presentera de innovativa tillskotten i produktportföljen på årets Intersolar Europe den 11–13 maj 2022 i monter B3.130 och bjuder på ett antal intelligenta nyheter för produkterna.

KOSTAL svarar därmed på marknadens växande krav och möter detta med kraftiga kapacitetsökningar inom området solenergi- och laddningsteknik.

Kapaciteten för hybridväxelriktare har redan utökats med 50 % jämfört med föregående år. Tyvärr gör den fortsatt knappa försörjningssituationen för elektronikkomponenter att den här nya kapaciteten för närvarande inte kan utnyttjas fullt ut. 

Trots de nuvarande flaskhalsarna i försörjningen ska produktionskapaciteten successivt utökas ytterligare under de kommande tre åren. KOSTAL lägger därmed redan nu grunden för att fyrdubbla det egna kapacitetsutnyttjandet fram till 2025 jämfört med produktionsåret 2021.

För att stödja den hållbara tillväxten kommer detta projekt att kompletteras med ytterligare åtgärder. Två nya laboratorier, inrättade 2021 och 2022, säkrar utvecklingen och testförfarandena. Ett nytt testområde är helt inriktat på växelriktare, lagringsenheter och generatorer för att testa de modellgenerationer som kommer att införas som ett resultat av det ökande energibehovet. Parallellt utökar KOSTAL sitt internationella försäljnings- och servicefotavtryck för att med precision förankra de innovativa produkterna på den europeiska marknaden.

”Tillgången på elektronikkomponenter kommer att förbli knapp under 2022, men troligen även under 2023”, säger Frank Henn, VD för KOSTAL Solar Electric. ”Det är därför osäkert om den här produktionskapaciteten kommer att utnyttjas fullt ut även under det kommande året. Tack vare den framåtgående kapacitetsutvidgningen är vi fortfarande mycket lyhörda och kan reagera snabbt på en förändrad försörjningssituation”, tillägger Henn. 

Fram till dess förblir KOSTAL sig själv troget och levererar innovativ kraftelektronik till alla kunder som har höga krav på flexibilitet och utökningsbarhet. Den intensifierade produktionsutbyggnaden åtföljs nämligen av marknadsintroduktionen av den nya generationen hybridenheter nästa år med en effekt på upp till 20 kW. ”På detta sätt stöder vi trenden med allt större solcellsanläggningar med lagringsintegrering även inom segmentet privatkunder – vi kallar detta nya marknadssegment för ’Residential Plus’”, avslutar Frank Henn.